reserveer je tafel

Ben je bij ons te gast in het hotel? Dat weten we ook graag, vermeld je het er even bij als je langs deze weg reserveert?  Niet hotelgasten zijn uiteraad ook van harte welkom.

Denk je ook goed na over je aankomstuur? Dan kunnen wij ons goed voorbereiden om je perfect te bedienen. Dank je wel alvast! 

Als je diner om 18u boekt, kunnen we er voor zorgen dat je op tijd klaar bent om de Last Post mee te maken. 

Geen nood als je gewenste aankomstuur geblokkeerd staat, duid dan gewoon het eerstvolgende tijdstip aan. Als je een beetje te vroeg aankomt, kun je altijd genieten van een aperitief in onze gezellige bar.

Vergeet zeker niet te vermelden als je graag op ons terras zit.

Come on, book it! You know you want to ;)

Algemene voorwaarden

Artikel I: Behoudens schriftelijke bijzondere bepaling vanwege een daartoe bevoegd persoon zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle prestaties van Ieprestel NV en op alle overeenkomsten die worden afgesloten of uitgevoerd. Deze voorwaarden worden uitgehangen in de lokalen en vermeld op de ommezijde van uitgaande documenten. Ze worden bijgevolg afdoende ter kennis gebracht van klanten, contractanten en derden.

 

Artikel 2: De opgegeven tarieven kunnen zonder  voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tarieven die werden bevestigd op de offerte gelden voor 3 maand. Als deze termijn verstreken is, kunnen zij worden gewijzigd overeenkomstig de economische omstandigheden. In dat geval zullen de tarieven worden toegepast die gelden op de dag van de prestatie.

 

Artikel 3: De verantwoordelijkheid van de hotelhouder.

De hotelhouder is niet aansprakelijk voor  schade die zich voordoet ten gevolge van een gebeurtenis die hij onmogelijk kon voorzien (overmacht), in weerwil van de nodige voorzorgen, wegens de omstandigheden en de gevolgen daarvan. Hij is evenmin aansprakelijk voor de  schade veroorzaakt door een – zelfs gedeeltelijke – fout van de klant. Voor de inbewaringgeving zijn de artikels 1952 tot 1954 quater  van het Burgerlijk  Wetboek van toepassing.

 

Artikel 4: De verantwoordelijkheid van de klant/contractant.

De klant moet zich gedragen naar de gebruiken en reglementen van het hotel waar hij verblijft: de klant kan dit reglement raadplegen. Elke zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Ieprestel NV het recht onmiddellijk een einde te maken aan de overeenkomst, zonder opzegtermijn. De klant en de contractant zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van Ieprestel NV voor alle schade toegebracht aan personen, aan het gebouw, aan het meubilair of aan de inrichting van het hotel en de voor het publiek toegankelijke ruimten.

 

Artikel 5: De klant verbindt zich ertoe het hotel op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bestemming van de gehuurde ruimten en alleen personen uit te nodigen van wie het gedrag, de reputatie of de eerbaarheid in geen enkel opzicht materiële of morele schade kunnen toebrengen aan het hotel, dat zich het recht voorbehoudt in te grijpen indien dat nodig blijkt. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, zal Ieprestel NV het recht hebben het evenement te annuleren zonder welke schadeloosstelling dan ook.

 

Artikel 6: Annulatie van een groepsboeking.

Een reservering is pas gewaarborgd bij ontvangst van de “voor akkoord” ondertekende bevestiging en na betaling van het voorschot dat wordt gevraagd. In geval van annulering door de klant vóór de 30ste dag vóór de datum van aankomst zal 30% van de waarde van de prestatie moeten worden betaald als schadevergoeding. Indien een reservatie wordt geannuleerd tussen de 30ste dag en vóór de 15de dag vóór de datum van aankomst zal 60% van de waarde van de prestatie moeten worden betaald als schadevergoeding. Indien geannuleerd wordt tussen de 15de dag en vóór de 8ste dag vóór de datum van aankomst, zal 80% van de waarde van de prestatie moeten betaald worden als schadevergoeding en indien geannuleerd wordt tussen de 8ste dag en de datum van aankomst zal 100% van de waarde van de prestatie moeten betaald worden als schadevergoeding.

Het juiste aantal deelnemers zal ten laatste 24 uur voor de geplande aankomstdatum vastgelegd worden.

 

Artikel 7: Er zal de klant slechts een factuur worden gestuurd voor bedragen van meer dan 50 euro, tenzij op zijn specifieke vraag. Ieprestel NV behoudt zich evenwel het recht voor om vooraf de betaling te eisen van de overeenkomstige rekening(en). Elke samenvattende rekening of factuur is contant betaalbaar zonder korting. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal een verwijlrente van 1% per maand worden toegepast tot de volledige betaling. Bovendien zal van rechtswege vanaf de eerste ingebrekestelling als gevolg van een laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de rekening of de factuur, met een minimum van 150 euro. Elke laattijdige betaling van één rekening of factuur heeft Ieprestel NV het recht om alle orders, reserveringen, prestaties, verkopen of leveringen, van welke aard ook, op te schorten.

 

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht, onvoorzienbare of onweerstaanbare gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten de wil van de betrokken partij om, wordt de betrokken partij zonder  schadevergoeding ontheven van haar  verplichtingen. Ze verbindt zich er evenwel toe om de andere partij met alle mogelijke middelen op de hoogte te brengen, ten einde de mogelijke  schade te beperken.

 

Artikel 9: De overeenkomst voor reservering van het hotel wordt beheerst door de Belgische wet. Over alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend geoordeeld door de bevoegde rechtbank van Ieper.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERKOPEN SEMINARIES/BANKETTEN & ZAALVERHURING

 

Voor elk evenement zal een gepersonaliseerde offerte worden opgesteld. Bij deze offerte zullen de algemene verkoopsvoorwaarden en een pro forma factuur worden gevoegd.

 

1: GELDIGHEID VAN DE OFFERTE

De geldigheid van de offerte zal worden opgegeven (datum of aantal dagen vóór het evenement).

 

2: VOORWAARDEN VOOR BEVESTIGING

Vergaderingen / banketten-zaalverhuring: 30% van het voorziene bedrag van de bestelling zal worden gevraagd als voorschot.

Bij niet-betaling van dit bedrag kan de reservering worden geannuleerd.

 

3: BEVESTIGING VAN RESERVERING

Een reservering is pas gewaarborgd bij ontvangst van de “voor akkoord” ondertekende bevestiging en na betaling van het voorschot dat wordt gevraagd. In geval van annulering door de klant vóór de 30ste dag vóór de datum van zaalverhuring zal 30% van de waarde van de prestatie moeten worden betaald als schadevergoeding. Indien een bestelling wordt geannuleerd tussen de 30ste dag en vóór de 15de dag vóór de datum van de zaalverhuring zal 60% van de waarde van de prestatie moeten worden betaald als schadevergoeding. Indien geannuleerd wordt tussen de 15de dag en vóór de 8ste dag vóór de datum van de zaalverhuring, zal 80% van de waarde van de prestatie moeten betaald worden als schadevergoeding en indien geannuleerd wordt tussen de 8ste dag en de datum van de zaalverhuring zal 100% van de waarde van de prestatie moeten betaald worden als schadevergoeding.

Het aantal deelnemers zal ten laatste 24 uur voor de geplande datum vastgelegd worden. Op de dag van het evenement zelf zal geen afwijking in het aantal couverts worden geaccepteerd. De bestelde maar niet gebruikte maaltijden worden gefactureerd.

 

4: FACTURATIEVOORWAARDEN

De facturatie- en betalingsvoowaarden onder artikel 6 van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, behoudens andersluidende bepaling vermeld in de offerte.

 

5: EXTRA’S

Alle bijkomende kosten en prestaties van welke aard ook, die aanvankelijk niet werden voorzien bij de reservering, zijn ten laste van de contractant, tenzij er een schriftelijke overeenkomst bestaan die andere bepalingen bevat. Bij uitblijven van de betaling – om welke reden ook – zijn de kosten ten laste van de organisator die verantwoordelijk is ten opzichte van het hotel.

 

6: MEERVOUDIGE RESERVERINGEN

De klant verbindt zich ertoe voor dezelfde prestatie geen overeenkomst af te sluiten met meerder hotels. Elke inbreuk op deze bepaling geeft het hotel het recht om de overeenkomsteenzijdig te verbreken. De klant zal geen enkele schadevergoeding kunnen eisen.

 

7: FOTOREPORTAGE

De klant wordt verzocht het hotel vooraf op de hoogte te brengen van de eventuele aanwezigheid van een fotograaf.

 

8: MUZIKALE OF COMMERCIËLE EVENEMENTEN

De voorafgaande formaliteiten die voor bepaalde evenementen vereist zijn, zoals de aangifte aan Sabam en elke officiële of wettelijke toelating voor de organisatie van muzikale activiteiten, moeten worden geregeld door de klant. Deze moet tevens alle kosten, taksen en betalingen in verband met het evenement in kwestie voor zijn rekening nemen. De reservering wordt slechts aanvaard na voorlegging van het bewijs dat de vereiste formaliteiten vervuld zijn. Hetzelfde geldt voor elke verkoopactiviteit en elk commercieel evenement.

 

9: TE BETALEN TOEGANG –ONDERAANNEMING

De klant verbindt zich ertoe het hotel vóór het afsluiten van de overeenkomst schriftelijk zijn verbintenis van totale aansprakelijkheid over te maken indien het evenement dat in de lokalen van het hotel wordt georganiseerd gepaard gaat met een te betalen toegang. Indien de inning van de toegangsprijzen gebeurt in de gehuurde lokalen mag het personeel van het hotel in geen geval aan deze inning deelnemen.

 

Indien de klant die de zalen huurt met onderaannemers werkt, moet hij het hotel tevens ontheffen van elke verantwoordelijkheid in geval van tekortkomeingen, fouten of inbreuken op de wettelijke formaliteiten vanwege de onderaannemer.

 

10: GEBRUIK VAN NAAM – HANDELSMERK

Voor elk gebruik van de naam van het hotel, het logo of het handelsmerk moet vooraf de schriftelijke toestemming van het hotel worden verkregen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×